Privacy policy

Welkom op ons privacy beleid! Wat mag je verwachten in ons privacy beleid?

 

1/ Inleiding en uitleg enkele privacy begrippen

2/ Wie zijn wij

3/ Welke gegevens kunnen wij van jou verwerken en waarom?

4/ Wie ontvangt de persoonsgegevens?

5/ Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

6/ Welke rechten heb je om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen

7/ Hoe worden uw gegevens beveiligd?

 

1/ INLEIDING EN UITLEG ENKELE PRIVACY BEGRIPPEN:

 

 • Uw privacy vinden wij, net als u belangrijk. One2three NV doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken.
  Dit Privacy beleid is van toepassing op de website http://www.one2three.be, eigendom van en ter beschikking gesteld door one2three NV.
 • Indien u meer wenst te weten te komen over de algemene begrippen rond verwerking van persoonsgegevens kan u op deze link van de privacy commissie terecht:
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/privacythemas
 • Indien u meent dat wij uw rechten zoals hieronder opgenomen niet naleven kan u te allen tijde een melding indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be
 • Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe verwerkingsactiviteiten van one2three NV, wij adviseren u om regelmatig dit privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen. De meest actuele versie zullen wij steeds op onze website plaatsen.

 

2/ WIE ZIJN WIJ:

 

One2three NV is een bedrijf dat een online bestelplatform op maat van uw snackbar, frituur, broodjeszaak, bar, (bedrijfs) restaurant, hotel, … heeft ontwikkeld met adres te Tervurenlaan 34, 1040 Etterbeek en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0535.701.405.
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kan u steeds terecht bij de zaakvoerder op het e-mailadres info@one2three.be.

 

3/ WELKE GEGEVENS KUNNEN WIJ VAN JOU VERWERKEN EN WAAROM?

 

Wij verzamelen gegevens voor de verkoop van ons bestelplatform:
Om u de juiste producten en diensten aan te kunnen bieden en naargelang de situatie heeft one2three NV bepaalde informatie van u nodig. De informatie die one2three NV opvraagt en verzamelt via zijn activiteiten, gebruik van het platform of via de website en waarmee wij u kunnen identificeren worden persoonsgegevens genoemd. Hieronder geven we mee waarom one2three NV van u persoonsgegevens opvraagt en voor welke doeleinden deze zullen worden gebruikt:

 

 • Voor een sollicitatie of aanwerving bij one2three NV:

Bij een contact name met one2three NV voor een sollicitatie kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen om een vacature in te vullen. De gegevens van uw CV houden wij maximaal 6 maand na uw sollicitatie bij indien u niet bent aangeworven.

 

 • Gegevens die wij verzamelen via onze website:

Rubriek : “Vraag je demo aan” & “Contacteer ons”:

Hierin vragen we je contactgegevens, naam, emailadres, telefoon en de vraag/ bericht die je wil stellen of wil achterlaten. Deze gegevens gebruiken wij enkel om je te contacteren in functie van je aanvraag.

 

 • Nieuwsbrief naar onze klanten en contacten:

Indien u met ons reeds hebt samengewerkt kan het zijn dat wij u nieuwsbrieven sturen.
Wij beroepen ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang. Indien u nog niet met ons heeft samengewerkt kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief via de website. Uiteraard kan u ons steeds vragen om u niet meer te informeren door u eveneens uit te schrijven op de nieuwsbrief.

 

 • Cookies:

Op onze websites worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren. Ze helpen om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze cookie verklaring op de website

Zie cookiebeleid op onze website http://www.one2three.be.

 

 • Gegevens die wij van u verzamelen voor het abonneren op ons bestelplatform one2three:

Uw identificatiegegevens (Naam, voornaam, emailadres(sen), telefoonnummer(s), van u en medewerkers noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten of gebruik van onze software worden verwerkt en zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst.

Persoonsgegevens van individuen die wij als verwerker verzamelen in het kader van het gebruik van ons  platform worden verzameld op grond van noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten (de verantwoordelijke). Deze gegevens worden bijgehouden zolang noodzakelijk is om de doelen te bereiken en de bewaartermijn die de verantwoordelijke hiervoor bepaald heeft. Hier verwijzen we graag naar de bestelbon, de samenwerkingsovereenkomst of de verwerkersovereenkomst tussen de partijen.

Als u ons contacteert via telefoon, email of website kunnen wij uw gegevens (naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer) noteren om een contactoverzicht op te bouwen en indien nodig om te gebruiken voor onze verdere dienstverlening naar u toe.

Als u ons een visitekaartje geeft gaan we hiervan uit dat door de overhandiging u ook uw toestemming geeft om opgenomen te worden in onze database tot op het moment dat u ons te kennen zou geven hierop terug te willen komen.

 

Gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

Het kan zijn dat wij gegevens verzamelen die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn of omdat ze in de pers verschenen zijn. Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van gegevens over u in een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, informatie op bijvoorbeeld de kruispuntenbank van Ondernemingen, Staatsbladmonitor etc.

 

Gegevens leveranciers, partners en dienstverleners:

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of opdracht met leveranciers, partners of dienstverleners worden ook verzameld. Het gaat dan voornamelijk om contactgegevens zoals vb. e-mailadressen en telefoonnummers van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.

 

Gevoelige gegevens:

Wij verzamelen en verwerken als gegevensverwerkingsverantwoordelijke geen zogenaamde gevoelige gegevens, te weten:

 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken;
 • Genetische of biometrische gegevens (vb. gezichtsafbeeldingen en vingerafdrukken);
 • Gegevens over gezondheid;
 • Gegevens met betrekking tot seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Indien dergelijke gevoelige persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

 

Leeftijd:

Wij verzamelen en verwerken als gegevensverwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens van minderjarigen.

 

4/ WIE ONTVANGT DE PERSOONSGEGEVENS?

 

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen.

Enkel medewerkers van one2three NV, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben kunnen uw persoonsgegevens consulteren tenzij in de volgende gevallen:

 • Indien dit nodig is voor onze dienstverlening:

Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen verwerken.
Het gaat om ontvangers die uitsluitend in de Europese Unie opereren en individuen of organisaties in directe relatie met one2three NV . Dit zijn bv. partners of installateurs voor het activeren en installeren van de applicatie.

De doorgifte van je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor de contractuele waarborgen.

 • Indien je ons daarvoor de toelating geeft; indien one2three NV in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en de verwerking.
 • Indien er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te delen met overheidsinstanties.

 

5/ HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

 

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijvoorbeeld voor facturen 7 jaar.

Gegevens in het kader van ons klantenbeheer houden wij zolang nodig is om onze doelen te bereiken en u als klant goed te kunnen bedienen.

 

6/ WELKE RECHTEN HEB JE OM DE BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS TE GARANDEREN

 

 • Recht van toegang, inzage en verbetering

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

Recht op verbetering: u heeft het recht om verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

 

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 

 • Recht van intrekking van de toestemming

Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

 

 • Recht op beperking van de verwerking

U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

 

 • Automatische beslissingen en profiling

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 • Recht op uitoefening van uw rechten

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.
Gelieve dan wel een identiteitsbewijs voor te leggen om u te kunnen identificeren indien nodig.

 

 • Recht om klacht in te dienen

One2three NV  doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken.

Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

 

7/ HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?
One2three NV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zullen wij onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen. Indien nodig zoals de wet dit voorziet zullen wij u in kennis stellen van dit incident.