Algemene voorwaarden

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met one2three NV verklaart Klant dat hij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Algemene voorwaarden op de bestelbon van Klant of enig gelijkaardig document zullen niet bindend zijn voor one2three NV.
 2. De prijzen, hoeveelheden en leveringstijden vermeld in enige vrijblijvende offerte zijn niet bindend voor one2three NV. Het betreft commerciële begrotingen voor dewelke one2three NV redelijke inspanningen zal leveren om deze te bereiken. Prijzen vermeld in een finale offerte zijn geldig voor 30 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW en zonder kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. one2three NV behoudt zich het recht voor de in de offerte vermelde prijs te verhogen indien Klant een wijziging aanvraagt van de oorspronkelijk overeengekomen diensten.
 3. De leveringstijden vermeld in een offerte zijn louter indicatief en op geen enkele wijze bindend voor one2three NV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Leveringstijden worden uitgedrukt in werkdagen. In geen enkel geval zal enige vertraging in de levering een rechtsgeldige reden uitmaken voor het annuleren van een bestelling, noch zal zij een aanleiding zijn voor enige schadevergoeding ten gunste van Klant.
 4. Aanpassingen of wijzigingen van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Klant en one2three NV zullen enkel geldig zijn wanneer door beide partijen schriftelijk aanvaard.
 5. Alle klachten met betrekking tot de levering van de diensten of producten moeten schriftelijk gemeld worden aan one2three NV per aangetekend schrijven binnen de 7 dagen na ontvangst van de producten of de aanvangsdatum van de levering van de diensten.
 6. In geen enkel geval zal een klacht betreffende de levering van producten of diensten een geldige reden uitmaken voor de niet- of laattijdige betaling van de facturen. Elke factuur en de bedragen, producten en diensten daarin beschreven wordt geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door Klant indien geen formeel protest van niet-betaling door Klant werd overgemaakt binnen de 7 werkdagen na postdatum van de factuur.
 7. Alle facturen van one2three NV dienen door Klant te worden betaald binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf factuurdatum tenzij door one2three NV schriftelijk anders overeengekomen. Bij laattijdige betaling zal one2three NV van rechtswege en zonder ingebrekestelling een maandelijkse interest aanrekenen op het verschuldigde bedrag, waarbij elke begonnen maand zal tellen als een volledige maand. Bovendien zal one2three NV voor elke laattijdige betaling een vaste dossierkost van 300 EUR aanrekenen. Alle kosten verbonden aan het afdwingen in rechte van de betalingsverplichting, met inbegrip van advocatenkosten, komen ten laste van Klant.
 8. In geen enkel geval zal one2three NV of enige medewerker van one2three NV aansprakelijk zijn voor enige schade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) directe, indirecte of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, onderbreking van systemen en verlies van programma’s of gegevens) die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van one2three NV, noch voor enige schade die voortvloeit uit fouten, tekortkomingen of enige andere gebreken in de producten van one2three NV of de toepassing daarvan, tenzij dergelijke schade te wijten is aan grove of opzettelijke fout van one2three NV. De aansprakelijkheid van one2three NV zal te allen tijde beperkt zijn tot het gefactureerde of te factureren bedrag aan Klant, te rekenen per afzonderlijke bestelling.
 9. one2three NV ontvangt gegevens van Klant voor het leveren van haar diensten en de uitvoering van haar overeenkomsten. Zulke gegevens kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing, waarbij one2three NV de mogelijkheid wordt gegeven Klant op regelmatige basis op hoogte te brengen van haar activiteiten. Indien Klant niet wil dat haar gegevens worden gebruikt voor direct marketing dient zij one2three NV daarvan op de hoogte te brengen op het volgende e-mail adres: info@one2three.be . Klant kan haar gegevens steeds raadplegen, verbeteren of aanpassen door een aanvraag in die zin tot one2three NV te richten per aangetekend schrijven. In geen geval zullen persoonlijke gegevens worden verkocht, verhuurd of ter beschikking worden gesteld van andere ondernemingen of derden. one2three NV behoudt zich het recht voor haar privacy policy aan te passen om compatibel te blijven met de toepasselijke privacy wetgeving.
 10. Iedere wijziging in de informatie met betrekking tot Klant, zoals adressen, telefoonnummers of e-mail adressen moet zo snel mogelijk worden medegedeeld aan one2three NV.
 11. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten of diensten geleverd door one2three NV, alsook ontwikkelingen, programma’s, documentatie en enig ander materiaal ontwikkeld en/of gebruikt voor de voorbereidende werkzaamheden of de uitvoering van de overeenkomst tussen one2three NV en Klant, alsook alle rechten van intellectuele eigendom die daaruit voortvloeien, zullen de exclusieve eigendom zijn van one2three NV of haar leveranciers. In geen enkel geval zal het leveren van producten of diensten door one2three NV een overdracht van intellectuele eigendomsrechten uitmaken.
 12. Klant krijgt enkel een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de producten en het resultaat van de diensten voor de gezamenlijk overeengekomen doeleinden. Klant zal zich strikt houden aan de voorwaarden uiteengezet in de Algemene Voorwaarden of aan enige andere voorwaarden opgelegd aan Klant.
 13. Klant zal de producten of resultaten van de diensten van one2three NV niet, geheel of gedeeltelijk, mededelen, vermenigvuldigen of verstrekken aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van one2three NV.
 14. Klant zal geen merktekens van one2three NV of haar leveranciers met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom op de producten of resultaten van de diensten verwijderen.
 15. one2three NV garandeert dat zij gerechtigd is bovenvermeld gebruiksrecht toe te kennen aan Klant en vrijwaart Klant voor enige rechten van derden. Dit artikel zal niet van toepassing zijn indien de producten of de resultaten van diensten gewijzigd werden, en/of indien deze werden geleverd samen met producten van derden, tenzij, in het laatste geval, Klant kan bewijzen dat het recht van de derde enkel van toepassing is op producten en/of resultaten van diensten geleverd door one2three NV.
 16. Klant zal, gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende twee jaar volgend op het aflopen of de beëindiging van de overeenkomst, direct noch indirect, medewerkers, leveranciers of vertegenwoordigers van one2three NV afwerven of trachten afwerven. Klant garandeert dat haar medewerkers, leveranciers of vertegenwoordigers dit artikel zullen naleven. Elke inbreuk op dit artikel 16 geeft one2three NV het recht om de overeenkomst stop te zetten met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege en zonder enig recht op schadevergoeding ten gunste van Klant. Daarenboven zal Klant, bij inbreuk op dit artikel, een verplichte schadevergoeding van 100.000 EUR betalen aan one2three NV. Partijen komen overeen dat dit bedrag overeenstemt met de begroting van het redelijkerwijze aan te nemen verlies voor one2three NV als gevolg van een inbreuk op dit artikel, onder voorbehoud van het recht van one2three NV om een hoger bedrag te eisen indien de geleden schade bovenvernoemd bedrag overschrijdt.
 17. Beide partijen verbinden zich tot strikte confidentialiteit en zullen geen enkele informatie of materiaal met betrekking tot de onderneming van de andere partij dat zij in haar bezit krijgt meedelen aan derden, noch zal zij dergelijke informatie aanwenden voor eigen gebruik. Dit artikel is echter niet van toepassing op informatie of materiaal dat publiek gekend is anders dan ten gevolge van een inbreuk op dit artikel.
 18. one2three NV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op eender welk moment aan te passen zonder enige voorafgaande kennisgeving.
 19. De overeenkomst zal beheerst worden door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Brussel.
 20. Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige voorwaarden van toepassing op de partijen.
 21. Indien enig artikel of enige artikelen van deze Algemene Voorwaarden als onwettig, ontoepasbaar of nietig zou worden beschouwd, zal dergelijk artikel worden toegepast voor zoverre dit wettelijk toegelaten is. De geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de andere artikelen zal hierdoor op generlei wijze in het gedrang komen.

Specifieke voorwaarden voor Intranet, Extranet en Websites

 

 1. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de tekst en/of illustraties die zij overdraagt of aanvaardt, alsook voor de inhoud, de titels, de keuze van illustraties, media etc. Klant belooft one2three NV te vrijwaren voor rechten van derden met betrekking tot gepubliceerde tekst of illustraties.
 2. De broncode en database blijven de exclusieve eigendom van one2three NV of haar licentiegever. De broncode en database mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, publiek gemaakt, uitgezonden of overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van one2three NV.
 3. De tekst en de illustraties blijven eigendom van Klant.